Viva Meme

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “СЪЗДАЙ СВОE ВИДЕО МЕМЕ И СПЕЧЕЛИ АТРАКТИВНА НАГРАДА” 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на играта е „Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181. Решението на VIVACOM за провеждане на играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за VIVACOM и представителите, и партньорите на дружеството.

 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта стартира на 06.02.2017 г. и продължава до 28.02.2017 г., включително. 

 

3. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

А) Играта е достъпна от адрес: vivacom.bg/vivacomtv/makeyourmeme, от където се достъпва към страницата за създаване на видео меме-та от потребителите – vivameme.info.

Б) За да създаде т.нар. видео меме e необходимо потребителят да се регистрира на адрес vivameme.info  или ако вече е създал своя регистрация, да се логне в сайта с потребителските си данни. 

В) Потребителят може да избере произволен видео клип от предоставените на адрес vivameme.info и да въведе собствени субтитри върху видеото с нов, забавен текст на български език, които субтитри се присъединяват към избраното видео съдържание.

Г) Уеб сайтът на видео meme играта ще бъде захранван периодично с нови видеа, които могат да бъдат субтитрирани от потребителите, оценявани по рейтинг и споделяни в социалните мрежи.

Д) Потребителят може да въведе субтитри на повече от един видео клип. 

Е) След въвеждането на субтитрите, видео меме-то може да бъде споделяно в социалната мрежа Facebook, да бъде преглеждано от други потребители и оценявано по рейтинг в сайта на играта..

Ж) След създаване на видео меме от потребителя, субтритираният клип се одобрява от администратор на Организатора преди публикуването му в сайта на играта. Организаторът си запазва правото да не одобрява за публикуване видео меме-та, които съдържат обидни и нецензурни изрази, уронват престижа на лица, организации или компании. Организаторът не поема задължение да уведомява автора на видео меме-то за негов клип, който не е получил одобрение за публикуване.

 

4. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДИ

А) След изтичането периода на играта, всички потребители създали свои видео меме-та се класират в зависимост от рейтинга, който техните клипове са събрали на уеб страницата на играта от останалите потребители. Имената на първите 10 потребителя, чиито меме-та имат най-висок рейтинг се обявяват на уеб страницата на играта до 06.03.2017г.

Б) Първите десетима потребители, получили най-много харесвания на техен видео меме клип в сайта на играта получават награди – десет броя външни мобилни акумулаторни батерии, брандирани  логото на VIVACOM TV. B) Представител на Организатора ще се свърже с всеки от победителите до 5 работни дни след обявяването на печелившите в уеб сайта на играта на посочения от него телефон или е-mail за обратна връзка по време на регистрация в сайта, или чрез лични съобщения във Facebook. Наградите ще бъдат изпратени на посочен от победителите адрес за доставка по куриер, в рамките на цялата страна.

Г) Един потребител може да получи само една награда.

Д) Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Е) Ако в срока упоменат в т. В) Организаторът не успее да се свърже с печелившия или в случай че печеливш не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

 

5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. Право на участие в играта имат всички български  граждани на възраст над 18 години. В играта не могат да участват служители на Организатора или свързани компании, както и членовете на техните семейства. 

Не се допускат до разпределяне на наградите участници, които използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.

 

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на играта са на разположение на интернет страницата на компанията vivacom.bg/vivacomtv/makeyourmeme.

Допълнителна информация за играта може да бъде получена на кратък номер 123 за клиенти на VIVACOM.

Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила (в това число да актуализира периода на провеждане на играта) във всеки момент, като публикува измененията на интернет страницата си  www.vivacom.bg. Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни причини.

Организаторът не носи отговорност за повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях.

С участието си в играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с организиране на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни. С участието си в играта всеки участник декларира, че част от данните които предоставя са лични и попадат под защитата на Закона за защита на личните данни и дава съгласието си събраните данни да бъдат обработвани (включително и за целите на директен маркетинг по смисъла на чл. 261, алинея 2 от Закона за електронните съобщения) от Организаторите или от трети страни (партньори и/или подизпълнители на БТК EАД).

Печелившите  в  играта  се  съгласяват  да  участват  в  последващи  играта рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва имената  и  информация  за  местожителството  на  печелившите,  техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне.

С участие в играта, всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената на спечелилите в официалната страница на VIVACOM – www.vivacom.bg.

Включването на участниците в играта означава, че те са приели настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

Имате акаунт
  1. Забравена парола
  2. Вход с фейсбук
  3. Съгласен съм с Общи условия на играта Създай свое видеомеме
Нямате акаунт

Забравена парола
  1. Регистрация